Statut Fundacji Star of Life

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja Star of Life zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
  z dn.  6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Lewandowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Agnieszkę Sroczyńską w Kancelarii Notarialnej Dominika Sokalska Agnieszka Sroczyńska s.c. w Poznaniu, ul.  Mickiewicza 27/1, w dniu 15.09.2015r.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

 

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów lub idei Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 1. Celem fundacji jest działalność na rzecz:
  1. ratownictwa i ochrony ludności;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  5. dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  7. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  8. promocji i organizacji wolontariatu;
  9. organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego;
  10. działalności charytatywnej;
  11. ekologii i ochrony środowiska.

 

§ 7

 1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie wykładów, szkoleń, treningów, warsztatów i innych form edukacji pozaformalnej;
  2. podnoszenie kwalifikacji służb ratowniczych oraz osób fizycznych poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, treningów oraz wprowadzanie nowoczesnych, światowych standardów;
  3. organizowanie wsparcia i udzielanie pomocy ofiarom i poszkodowanym w  wyniku wypadków, represji, konfliktów zbrojnych, katastrof, klęsk żywiołowych, sytuacji kryzysowych oraz innych zdarzeń noszących miana kataklizmu;
  4. działalność ratowniczą w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego, wodnego i ratownictwa górskiego, a także poprzez organizowanie zabezpieczeń medycznych imprez masowych i nie będących imprezami masowymi;
  5. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji, w tym wymiana doświadczeń;
  6. prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, doradczej i  szkoleniowej w  zakresie zgodnym z celami Fundacji;
  7. inspirowanie społeczności lokalnych w zakresie celów Fundacji;
  8. zakup i budowę potrzebnej infrastruktury oraz środków trwałych na rzecz działalności statutowej Fundacji;
  9. wspieranie finansowe, materialne, organizacyjne i merytoryczne osób prawnych i fizycznych działających w zakresie objętym celem Fundacji;
  10. prowadzenie edukacji humanitarnej, ratowniczej i rozwojowej;
  11. budowanie poczucia współodpowiedzialności za życie i zdrowie innych, poprzez organizację wolontariatu i sieci wsparcia;
  12. gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, które służą realizacji celów Fundacji;
  13. organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych;
  14. obejmowanie patronatów nad wydarzeniami zgodnymi z celami Fundacji;
  15. pozyskiwanie, transport i dystrybucja materiałów i środków pomocy;
  16. działania służące wsparciu osób przewlekle chorych w tym szkolenia, organizowanie grup wsparcia oraz pomocy materialnej i finansowej;
  17. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz  ich współpracy międzynarodowej;
  18. organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  19. prowadzenie badań i wydawanie ekspertyz;
  20. organizowanie transportu medycznego, sanitarnego oraz specjalistycznego dla osób potrzebujących pomocy;
  21. monitorowanie i kontrolę społeczna jednostek samorządu terytorialnego, centralnych organów władzy w zakresie zbieżnym do celów działania Fundacji.

 

§ 8

 

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. prowadzenia szkoleń, treningów, wykładów, sesji treningowych, pokazów w  zakresie ratownictwa, pierwszej pomocy oraz pozostałych celów Fundacji;
  2. prowadzenia warsztatów i innych form edukacji pozaformalnej;
  3. prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wydawania portali internetowych, audiobooków, e-booków;
  4. wsparcia mentorskiego, trenerskiego oraz eksperckiego w zakresie tematycznym związanym z celami Fundacji;
  5. prowadzenia, gromadzenia i rozpowszechniania informacji;
  6. prowadzenia grup ratownictwa i pierwszej pomocy;
  7. przygotowania i wsparcia we wdrożeniu standardów oraz procedur na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych w zakresie celów statutowych Fundacji;
  8. udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków, klęsk żywiołowych, katastrof, represji, konfliktów zbrojnych, sytuacji kryzysowych i innych zdarzeń noszących miana kataklizmu;
  9. prowadzenia edukacji humanitarnej, ratowniczej i rozwojowej;
  10. organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych;
  11. obejmowania patronatów nad wydarzeniami zgodnymi z celami Fundacji;
  12. działalności ratowniczej w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego, wodnego, ratownictwa górskiego;
  13. zabezpieczania medycznego imprez masowych i dużych zgromadzeń ludzkich;
  14. organizowania i prowadzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  15. prowadzenia badań i wydawania ekspertyz;
  16. prowadzenia profilaktyki i prewencji chorób poprzez prowadzenie prostych badań przesiewowych i kontrolnych oraz udzielanie konsultacji z personelem medycznym;
  17. sprzedaży przedmiotów darowizny;
  18. organizowania transportu medycznego, sanitarnego oraz specjalistycznego dla osób potrzebujących pomocy.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1620 zł (tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora;
  2. darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
  5. odsetek i depozytów bankowych;
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  7. 1% podatku dochodowego otrzymanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.  

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§ 11

 1. Władzami Fundacji są:
  1.  Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem;
  2. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją.

 

§12

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

 

Komisja Rewizyjna

§ 13

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Komisja składa się z 2 do 6 członków, jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje w  systemie bezkadencyjnym.
 3. Członków pierwszego składu Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji, a przez to  pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji.
 5. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Komisji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
  4. śmierci członka.

 

§ 14

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, ocena pracy Zarządu;
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
  4. opiniowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
  5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  6. opiniowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 15

 1. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Komisję zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od  daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Komisji dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 7. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub członek Komisji przez niego wskazany.

 

 

Zarząd

 

§ 16

 1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Komisja Rewizyjna.
 3. Członkowie Zarządu muszą być osobami pełnoletnimi.
 4. Zarząd pracuje w systemie bezkadencyjnym i jest powoływany na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji lub odwołania członka zgodnie z postanowieniami statutu.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Komisję Rewizyjną w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 7. Odwołanie członka Zarządu może również nastąpić w przypadku niezdolności do pełnienia funkcji w Zarządzie powyżej 90 dni.

 

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie czynności niezbędne do realizacji celów Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2. Realizacja celów statutowych;
  3. Uchwalanie regulaminów;
  4. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji;
  5. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;
  6. Gospodarowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  7. Przyznawanie dyplomów, odznaczeń, tytułów honorowych i honorowego członkostwa w Fundacji;
  8. Prowadzenie biura Fundacji;
  9. Opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji;
  10. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji;
  11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia filii, oddziału lub innej jednostki terenowej, w tym odwoływanie kierownictwa jednostki;
  12. Podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Zarządu sprawach Fundacji;
  13. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  14. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

 

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
 3. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adresy wskazane wcześniej przez Członków Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł wymagane jest oświadczenie woli Prezesa Zarządu.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Zabrania się Fundacji podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Komisji Rewizyjnej, Zarządu Fundacji lub  pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z  wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż  rynkowe.

 

§ 21

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji zawartych w akcie założycielskim wyłącznie za  zgodą Fundatora.
 2. W sytuacji, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji lub nie żyje, zgodę, o  której  mowa w pkt. 1 wydaje Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po  zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

 3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju organizacji pożytku publicznego o  zbliżonych celach.

 

 

Tekst jednolity Statutu został przyjęty dnia 21.11.2017r. Uchwałą Zarządu Fundacji
Star of Life numer 16/2017.